Obaveze nalogodavca

– da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja

– da Posredniku da na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost, koje je predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti

– da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme

– da obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr. Ukoliko je posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku i druge dodatne troškove nastale tokom posredovanja

– da obavesti Posrednika pisanim putem ili u elektronskoj formi o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene

– da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.

Comments are closed.